„СКЕЙЛ ФОКУС“ АД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0065-C01 от 23.07.2018 г. за предоставяне на безв...