October 8, 2020

Иван Иванов е новият Главен изпълнителен директор на Scalefocus

102 likes

English version below

София, 8 октомври 2020 г.

Пламен Цеков, eдин от основателите на Scalefocus и досегашен Главен изпълнителен директор, променя ролята си в компанията. Иван Иванов встъпва в длъжността на Главен изпълнителен директор от 6 октомври 2020 г. Пламен остава основна част от компанията, като ще заеме поста на председател на борда на директорите на Scalefocus, поемайки мисията да насърчава стратегическото развитие на организацията.

През 2012, Пламен Цеков начертава амбициозен план за растеж на организацията заедно със своите съмишленици. В ролята си на изпълнителен директор успява да превърне Scalefocus от IT стартъп в най-голямата компания по брой специалисти, която предлага технологично ориентирани иновационни услуги и създава софтуерни решения по поръчка.

Най-важното качество за еволюцията е адаптивността. Гледайки напред, ние, основателите, виждаме големи възможности и предизвикателства, които изискват нова стратегия и нов подход към мениджмънта. Затова е време за промени. И за Scalefocus, и за мен. Знам, че Иван Иванов е най-подходящият лидер за това и през последните близо 9 години работа рамо-до-рамо с него той го е доказал не само на мен, но и на всички в Scalefocus. Щастлив съм, че именно той поема щафетата в това състезание.

заявява Пламен.

В последните години Scalefocus се развива последователно и разширява дейността си, като в момента има 6 центъра за развитие – 5 в България и 1 в Северна Македония. С ангажирани над 800 служители през годините, компанията реализира повече от 500 проекта за близо 300 клиенти в повече от 30 държави, постигайки среден ръст от 50% на годишна база и богато и разнообразно портфолио. През 2019 г. реализира 31 милиона евро приходи, като 85% са осъществени предимно в Северна Америка и Западна Европа. За своята успешна дейност Scalefocus печели над 100 награди, включително грабва и престижния приз „Софтуерна компания на годината – Forbes Business Awards 2020“.  Така компанията затвърждава лидерска позиция на пазара и e призната като най-голямата организация в България, която предлага технологично ориентирани иновационни услуги и създава софтуерни решения по поръчка.

От 6 октомври 2020 г. Иван Иванов заема позицията Изпълнителен директор на Scalefocus. Иван е в компанията от самото й създаване и е един от нейните основни двигатели.  През годините заема различни роли в организацията, като до този момент той беше Старши вицепрезидент, отговарящ за стратегическия пазар на Северна Америка.

 „Радвам се, че ще имам възможността да поема това ново предизвикателство и съм благодарен за доверието, което ми гласува Пламен и членовете на борда на директорите. Убеден съм, че  заедно с екипа на Scalefocus ще успеем да продължим и надградим стратегията за развитие на компанията.

споделя Иван Иванов.

За постигане на максимално добър и плавен преход, Иван и Пламен ще работят по предаването на работата си до края на календарната 2020 година.

 


Sofia, October 8, 2020

Ivan Ivanov is the New Chief Executive Officer of Scalefocus

 

Plamen Tsekov, one of the founders of Scalefocus and former CEO, is transitioning to a new company role. Ivan Ivanov, former Senior Vice President of the North America division, takes the Chief Executive Officer position as of October 6, 2020. Plamen will still play an important role in the company, taking the role of Chairman of the Board of Directors at Scalefocus, with the mission of encouraging the organization’s strategic development.

In 2012, Plamen Tsekov drew an ambitious plan for the organization’s growth, together with his followers. In his role as CEO, he managed to turn Scalefocus from an IT Start-Up into the largest company in terms of number of specialists, which offers innovative technology services and creates custom software solutions.

“The most important quality of evolution is adaptability. Looking ahead, we, the founders, see great opportunities and challenges that require a new strategy and approach towards the management of the organization. That is why it was time for a change for both Scalefocus and myself. I know that Ivan Ivanov is the most suitable leader for this. Throughout the last nine years, working side by side with him, he has proved this not only to me but to everyone at Scalefocus. I’m happy that he’s the one taking the lead in this race. ” states Plamen.

Throughout the past years, Scalefocus has been consistently developing and expanding its activities. The company currently has six development centers – 5 in Bulgaria and 1 in Northern Macedonia. Having more than 800 employees engaged over the years, the company has successfully delivered more than 500 projects for nearly 300 clients in more than 30 countries, achieving an average growth of 50% annually and a rich and diverse portfolio. In 2019, Scalefocus reached 31 million EUR in terms of revenue, 85% of which was realized mainly in North America and Western Europe.

Scalefocus has won over 100 awards for its achievements, including the prestigious Forbes Business Awards 2020 – Software Company of the Year award. Following this, the company strengthens its leading position on the market and is recognized as the largest organization, which offers innovative technology services and creates custom software solutions in Bulgaria.

As of October 6, 2020, Ivan Ivanov holds the position of Chief Executive Officer of Scalefocus. Ivan has been with the company since the beginning and has been one of its main drivers. Over the years, he has held various roles in the organization, and until now, he was Senior Vice President, covering our strategic North American market.

“I am glad to have the opportunity to take on this new challenge, and I am grateful for the trust that Plamen and the members of the board have given me. I am convinced that together with the Scalefocus team, we will be able to continue and advance the company’s development strategy.” shares Ivan Ivanov.

To achieve a fair and smooth transition, Ivan and Plamen will work on transferring their work and duties until the end of 2020.