СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Иновации на ФОКУС” | ScaleFocus
February 2, 2017

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Иновации на ФОКУС”

0

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД

 

От 23.01.2017 г. „Скейл Фокус“ АД започна изпълнението на проект „Иновации на ФОКУС” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0345-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”.

Проектът ще се осъществи в гр. Пловдив, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 8 месеца, а стойността на целия проект е в размер 1 014 780,00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 739 248.00 лв., 72.85% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проект „Иновации на ФОКУС” е свързана с постигане на устойчиво развитие и конкурентоспособност на „Скейл Фокус“ АД чрез реализация на разработеното от предприятието иновативно софтуерно приложение с висок пазарен потенциал – услуга по предоставяне на интерактивно, виртуално и интегрирано болнично решение „MV Hospital“. Поставените специфични цели при изпълнението на проекта кореспондират със заложените дейности и техническата осъществимост на проекта, като са свързани с доставка на необходимите хардуер и специализиран софтуер, необходими за внедряването на иновативния продукт и обезпечаващи пазарната му реализация и осигуряване на специализирани помощни услуги в подкрепа на иновацията, чрез които ще се постигне по-висока ефективност и качество на разработената иновативна услуга.

Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Read more