Процедура за избор на доставчици по проект „Технологии на ФОКУС” | ScaleFocus
June 23, 2016

Процедура за избор на доставчици по проект „Технологии на ФОКУС”

1

 

Във връзка с проект „ТЕХНОЛОГИИ НА ФОКУС”, изпълняван по ДБФП №: BG16RFOP002-2.001-1180-С01/29.03.2016 г., по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП” на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, бенефициентът„Скейл Фокус” АД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване и софтуер” с две обособени позиции.

Дата на публикуване на настоящата покана: 23.06.2016 г.

Срок за подаване на оферти: 01.07.2016 г., 10.00 ч.

Документация: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на специализирано оборудване и софтуер”

Read more