Процедура за избор на доставчици по проект „ИНОВАЦИИ НА ФОКУС” | ScaleFocus
March 27, 2017

Процедура за избор на доставчици по проект „ИНОВАЦИИ НА ФОКУС”

0

Във връзка с проект „ИНОВАЦИИ НА ФОКУС”, изпълняван по ДБФП №: BG16RFOP002-1.001-0345-C01/23.01.2017 г., по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, бенефициентът „СКЕЙЛ ФОКУС” АД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА И ПОМОЩНА УСЛУГА” с три обособени позиции.

Дата на публикуване на настоящата покана: 27.03.2017 г.
Срок за подаване на оферти: 04.04.2017 г., 23:59 ч.

Документация

Read more