July 17, 2017

Процедура за избор на доставчици по проект „ЛИДЕРСТВО НА ФОКУС”

18 likes

Във връзка с проект „ЛИДЕРСТВО НА ФОКУС”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0084-C01/06.03.2017 г., по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът „СКЕЙЛ ФОКУС” АД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ”.

Дата на публикуване на настоящата покана: 17.07.2017 г.
Срок за подаване на оферти: 25.07.2017 г., 23:59 ч.