Разработване иновативна и интегрирана система за физиотерапия/кинезитерапия „SoFit“ | ScaleFocus
July 27, 2018

Разработване иновативна и интегрирана система за физиотерапия/кинезитерапия „SoFit“

0

„СКЕЙЛ ФОКУС“ АД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0065-C01 от 23.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Разработване иновативна и интегрирана система за физиотерапия/кинезитерапия „SoFit“.

Проектът е свързан с ангажирането на персонал, амортизационни отчисления на 5 бр. работни станции и един брой видеодисплей 65″, възлагане на научни изследвания – 1 бр., както и със закупуването на материали и консумативи. Проектът е насочен към разработване на продуктова иновация на световно/европейско ниво – иновативна и интегрирана система за физиотерапия/кинезитерапия „SoFit“, която ще бъде разработена съвместно от „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД, гр. София и партньора на компанията Университет „Професор доктор Асен Златаров”, гр. Бургас.

Закупуването на материали и консумативи, амортизационни отчисления, възлагането на научни изследвания, както и ангажирането на персонала ще се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 561 530.84 лв., от които 414 064.22 лв. безвъзмездна финансова помощ (351 954.60 лв. европейско и  62 109.62 лв. национално съфинансиране)  и 147 466.62 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на иновационния капацитет на “СКЕЙЛ ФОКУС” АД в тематична област “ИКТ и информатика”, направление “ИКТ подходи в медицината – персоналната медицина и индивидуалната терапия” от ИСИС чрез разработване на иновативна на световно/европейско интегрирана система за физиотерапия/кинезитерапия „SoFit“, която ще бъде използвана в домашни условия.

Специфични цели на проекта:

  • Разработване на иновативен на световно/европейско ниво продукт за физиотерапия/кинезитерапия, предоставяна чрез софтуерен и хардуерни компоненти;
  • Разработване на иновативен продукт базиращ се на нови знания, който ще подобри качеството на живот на възрастното население и населението, претърпяло различен тип травми;
  • Разширяване на портфолиото от иновативни продукти на компанията в областта на ИКТ решенията за персонална медицина и индивидуална терапия;
  • Разширяване на набора разработени иновационни продукти до TRL 6 на компанията;
  • Подобряване на конкурентоспособността на “СКЕЙЛ ФОКУС” АД.

Резултати:

  • повишаване на иновативния капацитет на кандидата и партньора;
  • сформиране и започване на работа на научно-изследователския екип за разработване на иновацията;
  • амортизационни отчисления на закупени 5 бр. работни станции и 1 бр. видеодисплей 65″, необходими за разработване на иновацията;
  • извършени изследвания, изпитвания и измервания, свързани с разработката на приложен модел на софтуерния компонент от системата и на системата като цяло;
  • създаден и тестван в релевантна среда прототип на иновативна и интегрирана система за физиотерапия/кинезитерапия „SoFit“

Read more