СКЕЙЛ ФОКУС и ФИНСИС ще проведат семинар на тема: КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА "ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД" ПО ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ | ScaleFocus
May 11, 2016

СКЕЙЛ ФОКУС и ФИНСИС ще проведат семинар на тема: КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” ПО ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

0

Скейл Фокус съвместно с консултантската и обучителна фирма Финсис Ви канят на безплатен семинар КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” ПО ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ.

gc_button6 fb910cd0-102b-4cf5-9c45-3210b2518663

 2              3                     4

Сертифицираният управленски консултант на Финсис Д-р Никола Христович ще сподели особености по изискванията към подготовка на проектите. Ще се представят интересни подробности около допустимите дейности по програмата. Ще се отдели и особено внимание на дейността включваща разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията.

1

От страна на Скейл Фокус Георги Бояджиев, специалист бизнес развитие и сертифициран Sales Executive ще разкаже за трендовете в управлението на човешкия капитал в ерата на дигиталната трансформация. Ще бъде представено софтуерното решение за развитие на човешкия ресурси SuccessFactors на SAP. SuccessFactors e интегрираната система за управление на човешки ресурси с богата функционалност, която интегрира всички дейности за управление на човешкия капитал и позволява проследяването на тяхната взаимовръзка, оперативен достъп и анализ на цялата информация.

ПРОГРАМА

Семинарът ще се състои на 17 май 2016 г. от 16:00 ч. в Учебния център на ФИНСИС-АКАДЕМИЯ гр. София, ул. Хан Аспарух 24 – над партерен етаж при следния дневен ред:

16:00 ч. – 16:15 ч.
Регистриране на участниците в семинара и получаване на материали;
16:15 ч. – 17:00 ч.
Д-р Никола Христович. Особености на изискванията към подготовката на проекти по процедурата “Добри и безопасни условия на труд” по ОП РЧР;
17:00 ч. – 17:45 ч.
Георги Бояджиев. Специализиран софтуер за развитие на човешките ресурси в предприятията и оптимизация на работните процеси в тях;
17:45 ч. – 18:15 ч.
Дискусионна кръгла маса по процедурата “Добри и безопасни условия на труд”;
18:15 ч.
Индивидуални и групови консултации с участниците в семинара на чаша вино, относно интересите им към подготовка на проекти по процедурата “Добри и безопасни условия на труд”, а и по други актуални еврогрантове.

Моля, желаещите да се присъединят в семинара да потвърдят на events@scalefocus.com или 0894 377 337, с краен срок до 16.05.2016 г.
gc_button6 fb910cd0-102b-4cf5-9c45-3210b2518663

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА: „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

Имаме удоволствието да Ви информираме, че е отворена схема за подаване на проектни предложения BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г. Процедурата има за цел да допринесе за осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията. Цели се също в подобряване на работната среда и управлението на човешките ресурси, както и осигуряване на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост.

Краен срок за подаване на проектни предложения:

14.06.2016 г.

Допустими бенефициенти:

Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност. Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност. Кандидатите трябва да разполагат с достатъчен финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и баланс за последната и текущата финансови години), важи и за новосъздадени организации.

Допустими дейности:
 1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията.
 2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца – чрез собствен транспорт или с лицензиран превозвач. Максималната допустима средна цена за извършвания превоз на пътници е 0,50 лв./км за едно превозно средство, независимо от броя на пътниците в него.
 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, в т.ч.:
  • Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.
  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.
  • Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд – само за кандидати с коефициент на трудов травматизъм по икономическа дейност, равен или по-висок от средния за страната (до 10% от общата стойност на проекта).
  • Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.
  • Обучение за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения, осигуряване на дневни занимания с деца и др.
 4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения, осигуряване на дневни занимания с деца и др.
 5. Дейности за организация и управление на проекта.
 6. Дейности по информиране и публичност.

Допустими разходи:

а) Разходи за трудови възнаграждения, осигуровки и командировъчни на физическите лица, наети по дейности 1, 2, 3 и 4.;
б) Разходи за специализиран софтуер за осъществяването на Дейност 1;
в) Разходи за материали и консумативи за осъществяването на Дейности 1, 2, 3 и 4;
г) Разходи за гориво за използваните МПС по Дейност 2;
д) Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС, необходими за осъществяването на Дейност 3;
е) Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар за осъществяването на Дейности 1, 3 и 4 ;
ж) Разходи за външни услуги, вкл. разходи за превоз на пътници;
з) Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване; разходи за наем на зали, оборудване и др.;
и) Разходи за строително монтажни работи: разходи за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на дейност 4 – общо до 20% от преките допустими разходи по проекта;
к) Разходи за организация и управление на проекта – до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
л) Разходи за визуализация.

Финансови условия:

Размер на субсидията за 1 проект: мин. 50 000 лева; макс. 391 166 лв. по режим de minimis.

Максимален % на финансиране: 100% за микро, малки и средни предприятия. За кандидати големи предприятия се изисква съфинансиране в размер на 20% от стойността на безвъзмездната помощ.

Допустими целеви групи:

  • Заети лица, вкл. самостоятелно заети лица;

Лицата от целевата група, включени в дейност „Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място“ следва да отговарят на следните условия: местонахождението на работното място е извън населеното място, където лицето е регистрирано по настоящ адрес, но на не повече от 100 км. в едната посока.

Важно:

Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от служителите за период от 6 месеца след приключване на дейностите по проекта. След приключване на проекта бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години.

По процедурата ще бъдат насърчавани проекти, подкрепящи мерки за подкрепа на лица над 54 годишна възраст и на хора с увреждания, както и мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност.

Представляваната от нас консултантска и обучителна фирма ФИНСИС е готова да Ви съдейства за реализацията на Вашите инвестиционни намерения с високоефективни професионални консултантски услуги за изготвяне на обосновани проектни предложения.

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СОФТУЕРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: SuccessFactors

SuccessFactors е интегрираната система за управление на човешки ресурси с богата функционалност, която интегрира всички дейности за управление на човешкия капитал, като позволява проследяването на тяхната взаимовръзка, оперативен достъп и анализ на цялата информация.

123

Кои са функционалностите, които едно съвременно софтуерно решение за управление на човешкия капитал трябва да предлага?

table

Read more