СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Лидерство на ФОКУС” | ScaleFocus
March 9, 2017

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Лидерство на ФОКУС”

1

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД

От 06.03.2017 г. „Скейл Фокус“ АД започна изпълнението на проект „Лидерство на ФОКУС” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0084-C01 по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”. Проектът ще се осъществи в гр. София, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер 549 000,00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 384 300.00 лв., 70% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проекта е свързана с повишаване конкурентоспособността и подобряване на експортните предимства на СКЕЙЛ ФОКУС АД чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги за интегриране на бизнес процесите в предприятието, както и чрез интегриране на система за управление на околната среда ISO 14001.

Поставените специфични цели при изпълнението на проекта кореспондират със заложените дейности, наличния административен капацитет и готовност за техническа осъществимост в предприятието:

  • въвеждане и прилагане на ефективна система за управление опазването на околната среда в следствие на което ще се осигури и гарантира качеството на продуктите, услугите и процесите, предлагани от българското предприятие на европейския и световен пазар;
  • въвеждане и прилагане на ИКТ базирана софтуерна система за управление и организация на ресурсите, дейностите по разработка на софтуерни продукти и услуги и основните бизнес процеси (ERP), което пряко ще доведе до повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на предприятието.

Всички доставки и услуги по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедура BG16RFOP002-2.002 “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Read more