СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Технологии на ФОКУС” | ScaleFocus
March 30, 2016

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Технологии на ФОКУС”

0

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001: „Подобряване на производствения капацитет в МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД

 

От 29.03.2016 г. „Скейл Фокус“ АД започна изпълнението на проект „Технологии на ФОКУС” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1180-С01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП. Проектът ще се осъществи в гр. Пловдив и гр. София, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 8 месеца, а стойността на целия проект е в размер 1.120.000,00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 648.750,00 лв., 57,92 % от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проект „Технологии на ФОКУС” е подобряване на услугите и повишаване на капацитета, както и засилване на експортния потенциал на предприятието „Скейл Фокус“ АД чрез инвестиции в специализиран софтуер и оборудване. Специфичните цели на проекта са свързани с внедряването на съвременни технологии за подобряване на услугите на предприятието и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност чрез оптимизация на основните влагани ресурси – човекочасове, производствено време и финансови ресурси.

Проектът ще се реализира чрез закупуването и внедряване в производството на седем вида специализирано оборудване и софтуер, които са в съответствие с най-новите технологични тенденции и изисквания.

Реализацията на проекта ще спомогне да се постигне подобряване на съществуващите услуги, чрез автоматизация процеса на тестване на софтуерни приложения, разширяване на услугите посредством създаване на собствена независима платформа и повишаване на технологичния капацитет на дружеството.

Read more