ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ | ScaleFocus
February 3, 2014

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

1

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

На основание чл. 11, ал. 1 и съгласно чл. 7, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г., и с оглед необходимостта от извършване на доставки хардуерно оборудване и специализиран софтуер във връзка с изпълнение на проекта „FOCUS Deployer“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие,

СКЕЙЛ ФОКУС АД,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07-0167-C0001/21.12.2013 г. обявява процедура за определяне на изпълнител  с предмет:

„ДОСТАВКА НА ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР”

Документи за информация и за кандидатстване можете да намерите тук – на официалния интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България www.eufunds.bg

Крайният срок за подаване на оферти е до 16:00 ч. на 11.02.2014 г.

Read more