Публична покана SAAM | ScaleFocus
March 29, 2019

Публична покана SAAM

1

„Доставка на специализирано оборудване за нуждите на проект “SAAM – Supporting Active Ageing through Multimodal coaching”, финансиран от Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Описание на предмета на процедурата:

Скейл Фокус АД обявява публична покана за доставка на специализирано оборудване за нуждите на спечелен проект “SAAM – Supporting Active Ageing through Multimodal coaching“ по процедура: Work Programme Part: Health, demographic change and well-being; Тема: Personalised coaching for well-being and care of people as they age. Проектът е финансиран от Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ – Споразумение за безвъзмездна помощ № 769661.

Срок за подаване на оферти: 05.04.2019 г., 10:00 ч.

Процедура Хардуер
Договор Хардуер
Декларация на кандидата

Read more