Skip to content

News

Публична Покана FNS - Cloud

Публична Покана FNS - Cloud

Published on: 22 Jan 2020

„Доставка на специализирано оборудване за нуждите на проект “FNS-Cloud”, финансиран от Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Описание на предмета на процедурата:

Скейл Фокус АД обявява публична покана за доставка на специализирано оборудване за нуждите на спечелен проект “Food Nutrition Security Cloud”, финансиран по процедура: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research and the bioeconomy; Тема: Food Cloud demonstrators. Проектът е финансиран от Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ – Споразумение за безвъзмездна помощ № 863059.

Количество или обем на обекта на процедурата:

1. Високопроизводителен сървър, с резервирано токово захранване и съвместим за монтаж в рак – 2 бр.

2. Дисков масив – 1 бр.

3. Суич – 1 бр.

4. Защитна стена – 1 бр.

Обща стойност на процедурата (в цифри):

Очаквано до 62 000.00 лв.(шестдесет и две хиляди), без вкл. ДДС.

Срок за изпълнение:

Срок за изпълнение в календарни дни – до 30 календарни дни от подписване на договора за доставка.

Условия и начин на финансиране и плащане:

Плащането се извършва в размер на 100% от стойността, в срок до 30 календарни дни и след:

  • Подписване на приемо-предавателен протокол;
  • Издаване на разходно-оправдателен документ – оригинал на фактура за стойността на дължимото плащане.

Изискуеми документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице – документ за самоличност; Документите, представени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

2. Декларация на кандидата за липса на обстоятелствата по чл.12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ / по образец /;

3. Други документи (ако е приложимо):

  •  В случай, че офертите за тръжната процедура/документация и/или приложенията към тях се подписват от лице, различно от лицето/та с право да представлява/т кандидата, се изисква: – Нотариално заверено пълномощно или нотариален заверен препис на пълномощното, в което задължително трябва да бъде посочено оправомощаването на лицето да представя и подписва оферта/и от името на законния представител на кандидата, както и за какъв период от време са в сила тези негови правомощия. Бенефициентът изисква периода на правомощията да бъде с валидност – минимум – 6 месеца след датата на обявения краен срок за представяне на офертите по процедурата.

Икономически, финансови и технически възможности на кандидата:

Изискуеми документи и информация:

1. Заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – най-малко равен на 1.5 пъти общата прогнозна стойност в лева без ДДС / ПМС 118 чл.14.7 ал.6./

Обща прогнозна стойност: 62 000.00 лв.(шестдесет и две хиляди), без вкл. ДДС.

2. Списък с 3 (три) броя препоръки за добро изпълнение и/или копия от изпълнени договори и/или представени приемо – предавателни протоколи без забележки, които се отнасят към доставки със сходен предмет, посочени в Техническите изисквания на Възложителя, съдържащи положителна оценка за изпълнението.

Под доставки със сходен предмет се счита доставка на оборудване с подобна функционалност / приложение като това на съответната процедура или от сходни класове съгласно общия терминологичен речник CPV 2007, като доставка на специализирано хардуерно оборудване и/или компютърно оборудване и/или хардуерни платформи.

3. Декларация, че в случай, че бъде избран за изпълнител към момента на сключване на договор, фирмата ще осигури собствено сервизно обслужване и поддръжка на оборудването или ще осигури външно такова чрез сключване на договор със сервиз, оторизиран от производителя на оборудването или упълномощен негов представител, за срока на сервизното обслужване.

4. Заверено копие на сертификати за внедрени системи за управление както следва:

a. за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 и/или еквивалент, с обхват Продажби и/или услуги свързани със софтуерни продукти, бази данни на софтуерни решения в областта на информационните технологии и/или еквивалент.

b. за внедрена система за управление на ИТ услуги БДС EN ISO 20000-2011 и/или еквивалент с обхват Продажби и/или услуги свързани със софтуерни продукти, бази данни на софтуерни решения в областта на информационните технологии и/или еквивалент.

Други особени условия:

Всички документи трябва да бъдат представени в оригинал, ясно сканирани, с видими подпис и печат на лицата, където е приложимо.

Офертата на кандидата трябва да съдържа данни за кандидата; техническо предложение за изпълнение на поръчката с включени: модели на оборудването, срок на валидност, Време на доставка и инсталиране на оборудването, Срок на гаранционен сервиз, подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда подизпълнители; ценово предложение, декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1, описаните допълнителни изискуеми документи, предвидени в обявата.

Офертата се подава електронно по ел. поща на следния адрес: nadezhda.trapkova@scalefocus.com или на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 90, Капитал Форт, Сграда А, етаж 24.

Участникът в процедурата има право да представи само една оферта. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.

Кандидатът трябва да покрива всички определени в документацията минимални технически и функционални изисквания към доставката, както и изискванията към изпълнението на доставката и дейностите, които се възлагат с настоящата публична покана. Непокриването на тези изисквания е основание за недопускане на кандидата от по-нататъшна оценка, поради несъответствие с поставените изисквания на възлагащия за изпълнение на обекта на процедурата.

Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

  •  Крайно класиране на участниците:

Офертата с получена най-ниска цена, се класира на първо място.

Срок за подаване на оферти:

До дата: 01/02/2021г.

Час: 17.00 ч.

Срок на валидност на офертите:

6 календарни месеца

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 03/02/2021г.

Час: 10.00 ч.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Сървър, с резервирано токово захранване и съвместим за монтаж в рак със следната техническа спецификация (2 бр.):

a. Форм фактор 1U, с два процесорни сокета;

b. Да позволява монтирането на два процесора, всеки от които да поддържа до 24 процесорни ядра, до 16,5 MB кеш, до 2400 MHz скорост на паметта и до 9.6 GT/s;

c. Да поддържа капацитет на RAM до 512GB RDIMM или 1TB LRDIMM, или еквивалент;

d. Да бъде окомплектован с 2 Процесора, всеки от които да бъде с 12 процесорни ядра и 2.4GHz скорост;

e. Да бъде окомплектован с 10 x 16GB RDIMM;

f. Да бъде окомплектован с три диска с капацитет и параметри 960GB SAS Disk, 6Gps;

g. Да бъде окомплектован с резервно токово захранване;

h. Да бъде окомплектован с всички необходими кабели за функционирането на сървъра.

2. Дисков масив, (1 бр.):

a) Да бъде окомплектован с две токови захранвания;

b) Да поддържа до 24 диска с форм фактор 2.5″;

c) Да бъде окомплектован с 24 хард диска, с капацитет 1.2TB, форм фактор 2.5″, 10K оборота;

d) Да поддържа интерфейс от тип SAS 12Gb/s или еквивалент;

e) Ще бъде окомплектован с всички необходими кабели за пускане в експлоатация.

3. Суич (1 бр.):

a) Да поддържа брой портове: 24 x SFP+, LAN: 4×10/100/1000Base-T Gigabit

b) Да поддържа RJ-45 console port;

c) Да поддържа комуникационен стандарт: 802.3u, 802.3ab, 802.3az, 802.3an, 802.3ae, 802.3z.

4. Защитна стена (1 бр.):

a) Пропусквателна способност на защитната стена, Mbps: 650 Mbps;

b) IPS Пропусквателна способност, Mbps: 650 Mbps;

c) VPN Пропусквателна способност, Mbps: 300 Mbps;

d) Максимален брой връзки: 100 000;

e) Да поддържа интерфейси и портове: 1 x USB 3.0; LAN 8×10/100Base-TX; 1 x Console Port; 1×10/100/1000 Gigabit Ethernet Port.

Други условия:

Техниката да бъде предложена с минимален срок на гаранция 36 (тридесет и шест) месеца.

 

Share via