Skip to content

News

Skills on Focus

Skills on Focus

Published on: 01 Jun 2022

“СКЕЙЛ ФОКУС” АД изпълнява проект: № BG05M9OP001-1.057-0198-C01 “Умения на ФОКУС” по процедура: BG05M9OP001-1.057 “УМЕНИЯ”

Финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, www.eufunds.bg

 

Период на изпълнение на проекта:

03.02.2020 – 30.06.2023

Стойност на проекта:

Обща стойност – 980 200.00 лв., от които 416 585.00 лв. по европейско и 73 515.00 лв. – национално съфинансиране.

Цели на проекта:

1. Повишаване на специфичните умения на служителите на дружеството във връзка с работата им с конкретни процеси и клиенти, чрез предоставяне на специфични за конкретните работни места обучения;

2. Придобиване на ключови компетентности за общуване на чужди езици и инициативност и предприемачество, подпомагащи професионалната реализация на служителите в дружеството, ефективността на работата в екипа и комуникацията с клиентите и партньорите.

Очаквани резултати:

Повишаване на квалификацията на 299 служители на “СКЕЙЛ ФОКУС” АД.

Основни дейности по проекта:

1. Специфични обучения за конкретните работни места, които ще отговорят на идентифицираните конкретни нужди от задълбочаване на тясно специализираните знания и умения на обучаемите;

2. Обучения за придобиване на ключови компетентности в областите “Общуване на чужди езици” и “Инициативност и предприемачество”.

Целева група:

Проектът е насочен към обучение на 299 служители на “СКЕЙЛ ФОКУС” АД.

 

 

Share via