Skip to content

1 year ago

Публична покана

Предоставяне на специфични обучения за заети лица в “СКЕЙЛ ФОКУС” АД

по проект „Умения на ФОКУС”, финансиран по ДБФП № BG05M9OP001-1.057-0198-C01, процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.